I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer
og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine
helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter
sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i
autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli
2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Udover de
helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om
dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens
kapitel 9. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og
de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Vi har pligt til at opbevare
dine oplysninger sikkert og fortroligt. Vi kan også registrere andre oplysninger om
dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f. Vi kan også anvende dine
kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre
markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne
anvendelse sker med hjemmel i  databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre
følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine
helbredsoplysninger internt blandt vort personale. Videregivelse af
helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit
samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske
videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks.
din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9. De
oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med
betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne.
Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om
behandlingen til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for
Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf.
journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares
længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er
nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os.
Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis
du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For
oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet
eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med
at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere
oplysninger om Datatilsynet på  www.datatilsynet.dk. Tilsyn med reglerne i
sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes
styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk