Medlemskabsbetingelser

§1 Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer m.v. skal øjeblikkelig meddeles til Nørrebro Fysioterapi.
Hvis man mister sit medlemskort, kan der laves et nyt, dette koster 50 kr. i gebyr.

§2 Varighed: Abonnement medlemskaber er løbende medlemskaber, der forsættes indtil de opsiges i henhold til §7.

§3 Betaling: Ved oprettelse af et abonnement-medlemskab tilmeldes aftalen Kortaftale DIBS eller PBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets konto i begyndelsen af hver kalendermåned.

§4 For sen betaling: Betales medlemskabet ikke til tiden, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Nørrebro Fysioterapi ret til at ophæve medlemskabet uden varsel.

§5 Prisændringer: Prisændringer meddeles på mail senest 75 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §7.

§6 Bero perioder: Et medlemskab kan sættes i bero, i minimum 1 mdr. og max. 3 mdr. om året. Dog ikke i opsigelsesperioden. Det koster 50kr pr gang man sætter sit medlemskab i bero.

§7 Opsigelse af medlemskaber: Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske ved personligt fremmøde eller via mail, du kan først betragte din opsigelse som gældende, når du har modtaget vores kvitteringsmail på din opsigelse.
Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise modtagelsen af en kvitteringsmail på opsigelsen af det gældende medlemskab fra Nørrebro Fysioterapi & Træning.

§8 Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller er umyndig, kan et medlemskab kun opnås hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning og medlemmet træner under pågældendes opsyn.

§9 Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for, at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Nørrebro Fysioterapi.
Centeret tager ikke ansvar for personskade på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges Dansk erstatningsret på området.

§10 Værdigenstande: Nørrebro Fysioterapi & Træning anbefaler, at alle værdigenstande opbevares i et aflåst skab under træningen. Nørrebro Fysioterapi bærer ikke noget ansvar for tab grundet tyveri eller tingskade.

§11 Ordensregler: Det er til en hver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger, der skal følges.

§12 Udelukkelse af medlem: Nørrebro Fysioterapi kan afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales alle uudnyttede forudbetalinger. Vi tolererer ikke doping, vold eller grov opførelse.

§13 Ændringer af medlemsbetingelser: Nørrebro Fysioterapi kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 75 dage. Ved væsentlige ændringer, herunder kontingentændring, gives skriftlig meddelelse herom.

Basismedlemskab: Giver adgang til vores basis hold samt fri træning i centeret, ved udeblivelse fra et basis hold opkræves 25 kr alle basis hold skal afmeldes 2 timer før holdstart, via vores app eller hjemmesiden, samme sted som man har booket holdet. Fremmøde til holdtræning skal ske 5 min før holdstart ellers kan pladsen gives til en fra ventelisten

Yoga medlemskab

Ubegrænset Yogamedlemskab giver adgang til ubegrænset yoga holdtræning, samt fri træning i centeret og på vores basishold. Fremmøde til holdtræning skal ske 5 min før holdstart ellers kan pladsen gives til en fra ventelisten.

Medlemmet tilkendegiver med sin underskrift fysik eller ved online tilmelding at have læst og accepteret betingelserne for medlemskabet som beskrevet ovenfor.