Medlemskabsbetingelser

§1 Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer m.v. skal øjeblikkelig meddeles til Nørrebro Fysioterapi.

§2 Varighed: Abonnement medlemskaber er løbende medlemskaber, der forsættes indtil de opsiges i henhold til §7.

§3 Betaling: Ved oprettelse af et abonnement-medlemskab tilmeldes aftalen kort betaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets konto i begyndelsen af hver kalendermåned.

§4 For sen betaling: Betales medlemskabet ikke til tiden, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Nørrebro Fysioterapi ret til at ophæve medlemskabet uden varsel.

§5 Prisændringer: Prisændringer meddeles på mail senest 75 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §7.

§6 Bero perioder: Et medlemskab kan sættes i bero, i minimum 1 mdr. og max. 3 mdr. om året. Dog ikke i opsigelsesperioden. Det koster 50kr pr gang man sætter sit medlemskab i bero.

§7 Opsigelse af medlemskaber: Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske via mail, du kan først betragte din opsigelse som gældende, når du har modtaget vores kvitteringsmail på din opsigelse.
Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise modtagelsen af en kvitteringsmail på opsigelsen af det gældende medlemskab fra Nørrebro Fysioterapi & Træning.

§8 Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller er umyndig, kan et medlemskab kun opnås hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning og medlemmet træner under pågældendes opsyn.

§9 Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for, at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Nørrebro Fysioterapi.
Centeret tager ikke ansvar for personskade på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges Dansk erstatningsret på området.

§10 Værdigenstande: Nørrebro Fysioterapi & Træning anbefaler, at alle værdigenstande opbevares i et aflåst skab under træningen. Nørrebro Fysioterapi bærer ikke noget ansvar for tab grundet tyveri eller tingskade.

§11 Ordensregler: Det er til en hver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger, der skal følges.

§12 Udelukkelse af medlem: Nørrebro Fysioterapi kan afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales alle uudnyttede forudbetalinger. Vi tolererer ikke doping, vold eller grov opførelse.

§13 Ændringer af medlemsbetingelser: Nørrebro Fysioterapi kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 75 dage. Ved væsentlige ændringer, herunder kontingentændring, gives skriftlig meddelelse herom.

Basismedlemskab: Giver adgang til vores basis hold samt fri træning i centeret, ved udeblivelse eller for sen afmelding fra et basishold opkræves 25 kr alle basis hold skal afmeldes 2 timer før holdstart, via vores app eller hjemmesiden, samme sted som man har booket holdet. Fremmøde til holdtræning skal ske 5 min før holdstart ellers kan pladsen gives til en fra ventelisten

Yoga medlemskab: Ubegrænset Yogamedlemskab giver adgang til ubegrænset yoga holdtræning, samt fri træning i centeret og på vores basishold. Fremmøde til holdtræning skal ske 5 min før holdstart ellers kan pladsen gives til en fra ventelisten.

Medlemmet tilkendegiver med sin underskrift fysik eller ved online tilmelding at have læst og accepteret betingelserne for medlemskabet som beskrevet ovenfor.

______________________________________________________________
English

Terms:

§1 Membership: Membership is personal and cannot be used by anyone other than the member. Changes in personal data such as name, address, email, telephone number, bank, account number, etc. must be immediately communicated to Nørrebro Physiotherapy. If a member loses their membership card, a new one can be issued for a fee of 50 kr. 

§2 Duration: Subscription memberships are ongoing memberships that continue until terminated in accordance with §7.

§3 Payment: Upon signing up for a subscription membership, the agreement is enrolled in Kortaftale DIBS or PBS. Thereafter, the monthly fee is automatically debited from the member’s account at the beginning of each calendar month.

§4 Late payment: If the membership fee is not paid on time, a reminder letter will be sent to the member, and a reminder fee will also be charged at the applicable rate. If the member does not pay within 10 days after the specified due date, Nørrebro Physiotherapy has the right to terminate the membership without notice.

§5 Price changes: Price changes will be communicated via email at least 75 days before they take effect. If the member does not wish to maintain their membership due to the price changes, the member is entitled to terminate their membership following the procedure in §7.

§6 Suspension periods: A membership can be suspended for a minimum of 1 month and a maximum of 3 months per year, except during the notice period. It costs 50 kr each time a membership is suspended.

§7 Termination of memberships: Memberships can be terminated at any time with one month’s notice. Termination must be done in person or via email. The termination is considered valid only after receiving our confirmation email. If there is doubt as to whether a membership has been terminated, the member must be able to prove receipt of a confirmation email from Nørrebro Physiotherapy & Training regarding the termination of the relevant membership.

§8 Minor members: If a person is under 18 years old or is a minor, a membership can only be obtained if a guardian signs up for the membership on behalf of the person and the member trains under the guardian’s supervision.

§9 Health condition and personal injury: All training is done at the member’s own risk. A member is responsible for being in a health condition that allows participation in activities at Nørrebro Physiotherapy. The center is not liable for personal injury to a member resulting from an accident or the actions or omissions of other visitors. Danish tort law applies in other respects.

§10 Valuables: Nørrebro Physiotherapy & Training recommends that all valuables be stored in a locked cabinet during training. Nørrebro Physiotherapy is not responsible for loss due to theft or property damage.

§11 Rules of conduct: The prevailing rules of conduct and instructions must be followed at all times.

§12 Exclusion of members: Nørrebro Physiotherapy can terminate any membership agreement with immediate effect. In such cases, all unused prepaid amounts will be refunded. We do not tolerate doping, violence, or gross misconduct. The center is a member of Anti Doping Denmark and follows their prevailing conditions, which can be found at: https://www.antidoping.dk/doping/samarbejde-med-fitnesscentre/medlemsbetingelser-for-fitnesscentre

§13 Changes to membership conditions: Nørrebro Physiotherapy can change the membership conditions with 75 days’ notice. In the event of significant changes, including changes to fees, written notice will be provided.

Basic membership: Provides access to our basic classes and free training at the center. Failure to attend a basic class incurs a fee of 25 kr; all basic classes must be canceled 2 hours before the start time via our app or website, where the class was booked. Attendance for group classes must be 5 minutes before the start time; otherwise, the spot may be given to someone from the waiting list. 

Yoga membership: Provides access to 2 yoga classes per week; exceeding this incurs a fee of 25 kr. Attendance for group classes must be 5 minutes before the start time; otherwise, the spot may be given to someone from the waiting list. Only one yoga class per day is allowed. Cancellations for group classes must be made 12 hours before the start time; otherwise, a fee of 25 kr will be charged. Additionally, access is granted to free training at the center and our basic classes. 

Unlimited Yoga membership: Provides access to unlimited yoga classes, as well as free training at the center and our basic classes. Attendance for group classes must be 5 minutes before the start time; otherwise, the spot may be given to someone from the waiting list. 

By signing physically or through online registration, the member acknowledges having read and accepted the membership terms as described above.